หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กรรมการสารสนเทศและเวชระเบียน

กรรมการสารสนเทศและเวชระเบียน
  1. นายแพทย์ปรีชา  สุมาลัย  ประธานกรรมการ
  2. นางอรพิน    เทออุดมธรรม    กรรมการ
  3. นางอรวรรณ  เกียรติกุลพงษ์     กรรรการ
  4. นายมรกต   ตาซื่อ                   กรรมการ