หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
นิยาม
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICTStandard)หมายถึง แนวทางกรอบกติกาและการจัดการเพื่อใช้อ้างอิงในงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ทั้งทางด้านซอฟท์แวร์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีเพื่อให้การใช้เทคโนโลยีในองค์กรมีทิศทางเดียวกันและตรงกับความต้องการขององค์กร ที่จะนำไปสู่การลดต้นทุนและลดระดับความซับซ้อนในการใช้งานรวมทั้งเกิดความต่อเนื่องของการใช้สารสนเทศในองค์กร ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำและใช้มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่ ผู้จัดหา ผู้ดูแล ผู้บริหารจัดการและผู้ใช้อุปกรณ์สารสนเทศ โดยมีฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเป็นผู้รับผิดชอบปรับปรุงความทันสมัยของมาตรฐานดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการจัดทำมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1. เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการและจัดอุปกรณ์ต่างๆให้กับบุคลากรในองค์กร
  2. เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีทักษะ ความสามารถไปในทิศทางเดียวกัน สามารถโยกย้ายงานหรือทำการถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Transfer) กันได้ง่าย
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณด้าน ICT ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

กรรมการสารสนเทศได้แบ่งมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหมวดใหญ่ๆ 9 หมวดดังนี้
หมวดที่ มาตรฐาน Hardware   


ในแต่ละหมวดแบ่งเป็นรายการต่างๆซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ ระเบียบของโรงพยาบาล และเทคโนโลยีด้าน ICT ในปัจจุบัน รายการต่างๆ ที่นำเสนอในคู่มือนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งซึ่งยังไม่ ครอบคลุมถึงรายการอื่นที่อาจมีขึ้นตามความจำเป็นขององค์กรและเทคโนโลยีในอนาคต เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ดังนั้นคณะกรรมการสารสนเทศจะดำเนินการทบทวนและปรับปรุงรายการต่างๆ เป็นระยะๆ เพื่อให้มีความทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น