หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

คู่มือ การตั้งค่าเชื่อมต่อฐานข้อมูล SmartTB กับ HOSxP

คู่มือ การตั้งค่าเชื่อมต่อฐานข้อมูล SmartTB กับ HOSxP
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง OPD
UPDATE : 21/09/2554
คัดลอกจาก คู่มือของ อ.โก้  อ้างอิง HOSxP Version 3.54.9.x
....................................................................................................................................................................
โปรแกรม HOSxP ตั้งแต่ Version 3.54.9.x เป็นมามีการรวม Module ของระบบงาน SmartTB เข้ามาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยในโปรแกรมเดียว ซึ่งเป็นข้อตกลงในการให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
 1. สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 3. บริษัทบางกอก เมดิคอล ซอฟท์แวร์ จำกัด
 4. บริษัท โอเพนซอร์ส เทคโนโลยีจำกัด
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงานด้านโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในการบันทึกข้อมูลการให้บริการ
ในคู่มือนี้จะกล่าวถึงงการตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลระหว่างโปรแกรม  SmartTB กับโปรแกรม HOSxP ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยวัณโรคในโปรแกรม HOSxP เพียงโปรแกรมเดียว แต่สามารถส่งออกข้อมูลไปยัง สปสช. ตามรูปแบบเดียวที่ได้จากโปรแแกรม  SmartTB นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลไป-มา ระหว่างโปรแกรมทั้งสองได้อีกด้วย

:: เริ่มต้นใช้งาน ::
การใช้งานในระบบงานนี้ เริ่มจากการเรียนใช้งาน "คลินิกพิเศษ" ในเมนู "ระบบผู้ป่วยนอก" โดยเลือก "ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค" ซึ่งจะได้หน้าต่าง "ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค ดังรูปที่ 1
ให้คลิกที่ปุ่ม "SmartTB Migrate" เพื่อทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อข้อมูลกับโปรแกรม  SmartTB โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง ดังรูปที่ 2 
สำหรับการเชื่อมต่อโปรแกรมทั้งสองเข้าด้วยกัน มีขั้นตอนอยู่ 2 ขั้นตอน คือ
 1. การกำหนดค่าของฐานข้อมูล  SmartTB
 2. การกำหนดค่าฐานข้อมูล HOSxP
และการกำหนดค่าเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของโปรแกรม  SmartTB ทำได้ 2 แบบ คือ
 1. แบบใช้ DSN 
 2. แบบไม่ใช้ DSN(DSN less) 
ซึ่งทั้ง 2 วิธีมีการกำหนดที่คล้ายกัน

:: การกำหนดค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของโปรแกรม  SmartTB แบบใช้ DSN :
 1. Click ที่ปุ่ม "Config Database" ในรูปที่ 2 จะได้หน้าจอของการกำหนด Data Link Properties

 2. ในหน้าต่าง Data Link Properties ให้ Click ปุ่ม Next เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
 3. โปรแกรมจะเปลี่ยนมายัง Tab "Connection" ให้เลือก " Use connection string"  ในข้อ 1 แล้ว Click ที่ปุ่ม "Build" หลังกล่องข้อความ "Connection String"
 4. จะได้หน้าต่าง Select Data Source ให้ Click ที่ Tab "Machine data Source"  ให้คลิกที่ปุ่ม New เพื่อตั้งค่า DSN ใหม่

 5. Click เลือก System Data Source (Apply to this machine only แล้ว  Click ปุ่ม Next
 6. เลือก Microsoft Accress Driver (*.mdb)  แล้ว Click ปุ่ม Finish
 7. จะปรากฏหน้าต่าง ODBC Microsoft Access setup ในช่อง Data Source name ใส่ชื่อ DNS ที่ต้องการ เช่น SmartTB แล้ว Click ที่ปุ่ม Select ในช่อง Database เพื่อเลือกฐานข้อมูล SmartTB


 8. ในหน้าต่าง Select Database ให้ Browse ไปที่ Folder ที่ติดตั้งโปรแกรม SmartTB คือ C:\Program File\home\SmartTB\Database

 9. จะปรากฏชื่อแฟ้มข้อมูลที่เป็น Microsoft Access มาให้เลือก ให้ Click ที่ tb.mdb แล้ว Click ปุ่ม OK แล้ว Click ในหน้าต่าง ODBC Microsoft access Setup อีกครั้ง

 10. หลังจากนั้นจะมีชื่อ DSN ตามที่ตั้งในหน้าต่าง ODBC Microsoft Access Setup (ตามตัวอย่างนี้คือ SmartTB ) ให้ Click ที่ปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าต่างนี้
 11. จะมีหน้าต่าง Login ปรากฏขึ้นมาให้ Click ปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าต่างนี้
 12. โปรแกรมจะทำการสร้าง Connectinon Sting ใส่ลงในช่อง Connection String ให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถกดปุ่ม Test Connection เพื่อทำการทำการทดสอบการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SmartTB  หากการเชื่อมต่อสำเร็จจะมี dialog box ดังรูป
 13. ให้ Click ปุ่ม OK ในหน้าต่าง Data Link Pro

:: การกำหนดค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของโปรแกรม  SmartTB แบบไม่ใช้ DSN : สามารถทำได้ดังนั้น 
 1. ขั้นตอนที่ 1-4 เหมือนกับการกำหนดค่าเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของโปรแกรม SmartTB แบบใช้ DNS
 2. ที่หน้าต่าง Select Database แล้ว Click ที่ปุ่ม OK จะมีหน้าต่าง Login ให้กำหนดค่า
 3. Click ที่ปุ่ม Database เพื่อทำการกำหนดที่ตั้งของแฟ้ม Database ของโปรแกรม SmartTB
 4. ในหน้าต่าง Select Database ให้ Browse ไปที่ Folder ที่ติดตั้งโปรแกรม SmartTB คือ C:\Program File\home\SmartTB\Database
 5. จะปรากฏชื่อแฟ้มข้อมูลที่เป็น Microsoft Access มาให้เลือก ให้ Click ที่ tb.mdb แล้ว Click ปุ่ม OK ในหน้าต่าง Login อีกครั้ง
 6. โปรแกรมจะทำการสร้าง Connection String ใส่ลงในช่อง Connection string ให้อัตโนมัติ ซึ่งสามารถกดปุ่ม “Test Connection” เพื่อทการทดสอบการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SmartTB หากทำการเชื่อมต่อสำเร็จจะมี dialog box แสดงดังรูป
 7. ให้ Click OK ในหน้าต่าง Data Link Properties เพื่อปิดหน้าต่างนี้ 
 8. หลังจากปิดหน้าต่าง Data Link Properties ซึ่งเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการกำหนดการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของโปรแกรม SmartTB ทั้งแบบใช้ DSN และ แบบไม่ใช้ DSN แล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Config Database ให้ทดลอง Click ที่ปุ่ม Test Connect อีกครััง
 9. หากการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ โปรแกรมจะแสดง dialog box ดังรูป ให้ Click OK เพื่อปิด
 10. ต่อมาให้ Click ที่ปุ่ม OK ของหน้าต่าง Config Database เพื่อทำการบันทึกข้อมูลที่ได้จากกำหนดค่าเชื่อมต่อที่ผ่านมา โปรแกรมจะแสดง dialog box เพื่อให้ยืนยันการบันทึกข้อมูลให้ click ที่ปุ่ม OK
 11. ขั้นตอนสุดท้ายให้ Click ที่ปุ่ม "Close" เพื่อปิดหน้าต่าง Config Database เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่าเชื่อมต่อกับโปรแกรม SmartTB

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น